Processing

 Home  /  Ha Noi /  Educations /  [Part-time ] Online Japanese Teacher at Ha Noi - Kosei Việt Nam

[Part-time ] Online Japanese Teacher at Ha Noi - Kosei Việt Nam

200,000 - 250,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

-Teaching Japanese to students (mainly students, working people, interns in Japan) at elementary levels N5, N4.
- Design and develop curriculum

- Salary: 200000 - 250000 (2 hours)
- Bonus according to company regulations
- Trained in scale, soft skills
- Working in a professional environment with experienced teachers

Working time 1 week teaches 3 sessions, evening 246 or 357 from 19 pm to 9 pm Vietnam time
Teaching via Skype software
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT KOSEI Chúng tôi đã và đang xây dựng một môi trường đào tạo chuyên nghiệp, mang đặc trưng của Nhật Bản từ những giờ học, những hoạt động đến tác phong làm việc. “Mang phong cách Nhật Bản đến Việt Nam” là sứ mệnh, là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới. “Thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức, thay đổi tác phong làm việc” – Hãy cùng chúng tôi thực hiện những điều đó. [Vietnamese] TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT KOSEI Chúng tôi đã và đang xây dựng một môi trường đào tạo chuyên nghiệp, mang đặc trưng của Nhật Bản từ những giờ học, những hoạt động đến tác phong làm việc. “Mang phong cách Nhật Bản đến Việt Nam” là sứ mệnh, là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới. “Thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức, thay đổi tác phong làm việc” – Hãy cùng chúng tôi thực hiện những điều đó.
  15-20 million VND
 31/05/2024
  10-30 million VND
 06/06/2024
  15-26 million VND
 06/06/2024
  3-10 million VND
 03/06/2024
  7-10 million VND
 03/06/2024